Per tal de promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit escolar, la Fundació Sambori ha decidit convocar i impulsar el 22é Premi Sambori, adreçat a l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials. Es regirà d’acord amb les següents bases:

1. El concurs serà de creació literària, i el treball podrà anar acompanyat d’il•lustracions que també seran avaluades.

2. Les obres seran en valencià, originals, individuals i de tema lliure.

3. L’extensió màxima serà de:
Formació Persones Adultes i EOI ………. 5 pàgines
Batxillerat i Cicles Formatius ………. 5 pàgines
Primer i Segon Cicle d’ESO ………. 4 pàgines
Segon i Tercer Cicle de Primària ………. 3 pàgines
Primer Cicle de Primària ………. 2 pàgines

A més, en 1r curs de Primària es podrà participar a nivell d’aula. En Educació Infantil només es podrà participar a nivell d’aula. Es poden utilitzar un màxim de 10 cartolines o fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. Es valorarà la intervenció de l’alumnat, tant en el text com en les il·lustracions i presentació final del treball. Es podrà adjuntar una explicació metodològica, pedagògica, didàctica… per poder accedir al Premi Empar Granell al millor projecte didàctic dels treballs d’infantil.

En el cas de l’alumnat de Necessitats Educatives Especials hi haurà dues modalitats: individual, amb una extensió màxima de 4 pàgines; i d’aula, en la qual es poden utilitzar un màxim de 10 fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. En ambdós casos s’adjuntarà una explicació metodològica, pedagògica, cicle al qual pertany… i tota aquella informació que considereu pertinent.

4. Els treballs es presentaran amb una lletra Arial en cos 12, o bé manuscrits. En Educació Infantil, els textos estaran sempre manuscrits pels alumnes, tot i que podran aparéixer altres cal·ligrafies per fer-los més llegibles.

5. Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del full de participació, degudament complimentat, adjunt a aquestes bases. I no s’escriurà ni el nom del participant ni el del centre en el treball original.

6. La Fundació Sambori es reserva l’opció de publicar els treballs premiats.

7. El termini de presentació serà el dia 7 de febrer de 2020.

8. Els treballs que no complisquen íntegrament aquests requisits seran desqualificats.

9. La decisió dels jurats serà inapel·lable.

I recordeu omplir el FORMULARI EN LÍNIA – PREMI SAMBORI 2020

BASES PREMI SAMBORI 2020

CARTELL PREMI SAMBORI 2020

FULL DE PARTICIPACIÓ – PREMI SAMBORI 2020

ACTA DE CENTRE – PREMI SAMBORI 2020